баннер
баннер2
баннер3

безнеңтурындаabout_us_img

Электрэнергиясекушымталарыөченинтегральпродукттәэминитүче

Шанхай Малио Индустриаль ОООштаб-квартирасыШанхай,Кытайныңхалыкараикътисадыйһәмфинансүзәгендә,компонентларныһәммагнитматериалларынүлчәүбизнесынаюнәлтелгән。Озакелларүсешбелән,улхәзердизайн,тикшеренү,үсеш,җитештерүһәмсатуныберләштергәнсәнәгатькорпорациясенәәверелде。Малиосезгәэлектрэнергиясеһәмэлектроника,сәнәгатьҗиһазлары,төгәлкораллар,телекоммуникация,җил,кояшэнергиясеһәмЕВөлкәсендәзурярдәмкүрсәтәала。

авт

Безнесайлагыз

Халыкараикътисадыйһәмлогистикүзәктәурнашкан,безнеңуңайлыдиңгезһәмһавахезмәтләресудноларныңэффективлыгынарттыра。

Озаквакытчитилбазарларынаигътибаритәбез,бездөньяның30данартыкилендәһәмрегионнарындаклиентихтыяҗларынканәгатьләндерүөченгадәтиһәммахсуслаштырылганпродуктлартәкъдимитәбез

Гадәттәгепродуктларныадекватинвентаризацияләүгәәзер,махсуслаштырылганпродуктларэффективҗитештерүаранжировкаларыбеләнэшләнергәмөмкин

  • item_info
  • item_info
  • item_info
yb

Яңалыклар һәм вакыйгалар

  • Марганин бакыр шантының хәзерге сайлау принцибы

    Марганинбакыршанты——электрсчетчикыныңтөпкаршылыккомпоненты,һәмэлектронэлектрсчетчикыакыллыөйсәнәгатенеңөзлексезүсешебеләнбезнеңтормышкатизкерә。Күпчелекгаиләләрмарганинбакыршантыҗитештергәнэлектрсчетчикларынкулланабашлый。T аша…

  • Хезмәтнеһәмсчетчикларныурнаштыруставкаларыняхшыртуөченяңаонлайнкорал

    Кешеләрхәзерэлектрикларыныңяңаэлектрсчетчикларынсмартфоннарыашаурнаштырырга,аннарыэшнебәяләргә,Австралиябуенчаметрурнаштырутемпларыняхшыртыргаярдәмитүчеяңаонлайнкоралярдәмендәкүзәтәалалар。技术跟踪акыллыүлчәүһәммәгълүматинтеллектыбеләнэшләнде……

Baidu
map