баннер
баннер2
баннер3

Бизжөнүндөabout_us_img

Электрэнергиясынколдонууүчүнинтеграцияланганпродуктулардыкамсыздоочу

188金宝慱亚洲体育官网Штаб-квартирасыШанхайдагы,Кытайдынэларалыкэкономикалыкжанакаржыборборундажайгашкан,алөлчөөкомпоненттерининжанамагниттикматериалдардынбизнесинебагытталган。Көпжылдыкөнүгүүмененалазырдолбоорлоо,изилдөө,иштепчыгуу、өндүрүүжанасатуунубириктиргенөнөржайкорпорациясынаайланды。Малиосизгеэлектрэнергиясыжанаэлектроника,өнөржайжабдуулары,такаспаптар,телекоммуникация,шамал,күнэнергиясыжанаEVж,б。та с ма а н нда чоң колдоо о көрсөтө ала。

autt

Биздитандаңыз

Эларалыкэкономикалыкжаналогистикалыкборбордожайгашканбиздиныңгайлуудеңизжанаабакызматтарыжүкташуунуннатыйжалуулугунжогорулатат。

Четэлдикрынокторгоузакмөөнөттүүкөңүлбуру,убиздүйнөжүзүбоюнч30аданашыкөлкөдөжанааймактардакардарлардынмуктаждыктарынканааттандырууүчүнкадимкижанаылайыкташтырылганөнүмдөрдүкамсызкылабыз。

Кадимкиөнүмдөрдүнадекваттууинвентаризациясыжөнөтүүгөдаяр,алэмижекелештирилгенөнүмдөрдүнатыйжалууөндүрүшмеханизмдерименендолбоорлоогожанажеткирүүгөболот。

  • item_info
  • item_info
  • item_info
жб。

Жаңылыктар & Окуялар

  • Манганин жез ун нтун н н учурдагы үлгү алуу ин ин

    Манганинжезшунтэлектрэсептегичтиннегизгикаршылыккомпонентиболупсаналат,жанаэлектрондукэлектрэсептегичтезакылдууүйөнөртынымсызөнүгүшүмененбиздинжашоогокирипжатат。Баргансайынкөбүрөөкүй——бүлөлөрманганинжезшунтунанөндүрүлгөнэлектрэсептегичтиколдонобашташат。таркылуу……

  • Кызматтыжанаэсептегичтиорнотуунужакшыртуучужаңыонлайнкурал

    Эмиадамдаржаңыэлектрэсептегичтеринсмартфондоруаркылууорнотууүчүналардынэлектрикикачанкелеринбайка,панданкийинАвстралиябоюнчаэсептегичтердиорнотуунунтарифтеринжакшыртуугажардамбергенжаңыонлайнкураларкылуужумушкабаабереалышат。技术跟踪акылдууөлчөөжанамаалыматинтеллигенциятарабынаништелипчыккан……

Baidu
map